header_login_header_asset

Registratie

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Jouw gegevens
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Jouw toegangsgegevens
Gelieve jouw invoer na te kijken
Default
Sluiten

Geef hier de registratiecode in zoals gecommuniceerd om je als rechthebbende te identificeren.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Default
Sluiten

Instructies voor een veilig wachtwoord
Gebruik ten minste 6 tekens.
Gebruik ten minste 2 van volgende tekens:
- kleine letters (a-z)
- hoofdletters (A-Z)
- cijfers (0-9)
- speciale tekens: _ - / ( ) + * . : ; , # $ % & / = ?
Spaties kunnen niet gebruikt worden.
Onveilig gemarkeerde wachtwoorden kunnen niet gebruikt worden.

Tip
Om een veilig wachtwoord te kiezen:
- gebruik tekens uit alle 4 de groepen
- gebruik een lang wachtwoord (> 12 tekens)
- gebruik meer dan één speciaal teken

Gelieve een wachtwoord in te geven.
Te onveilig Voldoende veilig Zeer veilig
De wachtwoorden komen niet overeen.
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken

We gebruiken je gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacybeleid.

Hartelijk dank voor jouw registratie!We hebben zonet een e-mail met een activatiecode naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Geef deze code in in het veld "ACCOUNT ACTIVEREN". Nadien is jouw toegang actief en kan je je aanmelden met jouw e-mailadres en wachtwoord, zoals gekozen tijdens de registratie.

Indien je deze e-mail niet ontvangen hebt, kan dit de volgende oorzaken hebben:
- Jouw Postvak IN is vol. Er is geen opslagplaats meer beschikbaar. Maak ruimte vrij om nieuwe e-mails te ontvangen.
- Onze e-mail is in jouw SPAM folder terecht gekomen. Neem daar een kijkje en sta ons toe als afzender.
- Jouw e-mails in jouw Postvak IN werden nog niet vernieuwd. Je kan dit manueel doen via "e-mails ontvangen".
- Er is een schrijffout in jouw e-mailadres geslopen. Contacteer ons via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we corrigeren dit graag.

Indien je na 30 minuten nog steeds geen e-mail van ons ontvangen hebt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we helpen je graag verder.Met vriendelijke groeten,

het Benefits at Work team

support@benefitsatwork.be

Problemen bij het registreren?

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw e-mailadres in te geven.
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken

Hartelijk dank!

We hebben jouw aanvraag goed ontvangen en zullen deze zo snel mogelijk behandelen!

Gebruiksvoorwaarden

1. Geldigheid

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van het Benefits at Work-voordelenplatform https://bosa.benefitsatwork.be (“voordelenplatform”) door de rechthebbenden op de voordelen van FED+, hierna genoemd de “medewerker”.

1.2 De medewerker aanvaardt de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden vanaf de registratie op het voordelenplatform.

1.3 Wij hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De medewerker aanvaardt de toepassing van gewijzigde gebruiksvoorwaarden vanaf de eerste login op het voordelenplatform volgend op de kennisgeving van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang en gebruik van het voordelenplatform

2.1 Het gebruik van het voordelenplatform door de medewerker is gratis, maar vergt een voorafgaande registratie. Een medewerker zal slechts éénmaal registreren en is rechtstreeks of onrechtstreeks slechts houder van één registratie.

2.2 Tijdens de registratie ontvangt de medewerker toegangsgegevens tot het voordelenplatform. Deze toegangsgegevens zijn persoonlijk en verlenen enkel de medewerker het recht om gebruik te maken van het voordelenplatform. De medewerker zal deze persoonlijke toegangsgegevens bijgevolg niet aan derden mededelen en/of overdragen, dan wel op een andere wijze aan derden toegang verlenen tot het voordelenplatform. De medewerker zal deze persoonlijke toegangsgegevens tegen misbruik door derden beschermen en ten allen tijde verhinderen dat een derde zich met behulp van deze persoonlijke toegangsgegevens toegang verschaft tot het voordelenplatform .

2.3 Tijdens de registratie zal de medewerker tevens gevraagd worden enkele persoonsgegevens mede te delen. Onze Privacy & Cookie Policy is van toepassing op de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens. De medewerker garandeert dat deze persoonsgegevens ten alle tijden waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn en stelt ons onverwijld op de hoogte van enige wijziging.

2.4. In geval van een overtreding van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of van een vermoeden van misbruik of fraude, wordt de FOD BOSA, in wiens opdracht het voordelenplatform ontwikkeld werd, hiervan in kennis gesteld, waarna de FOD BOSA aan de betrokken federaal ambtenaar de toegang tot het voordelenplatform kan ontzeggen.

3. Transacties

3.1 Het voordelenplatform is een virtuele marktplaats waarop de medewerker één of meerdere aanbieders kan ontmoeten met het oog op de eventuele totstandkoming van één of meerdere transacties.

3.2 Het tot stand komen van een eventuele transactie tussen de medewerker en een aanbieder verloopt evenwel volledig buiten het voordelenplatform overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten overeengekomen tussen de medewerker en de aanbieder. Wij zijn geen contractspartij in deze transactie en kunnen dan ook niet door de medewerker of de aanbieder worden aangesproken voor de uitvoering daarvan, noch verlenen wij enige waarborg of dienst-na-verkoop met betrekking tot deze transactie.

3.3 In geval van klachten of opmerkingen met betrekking tot een transactie, zal de medewerker zich rechtstreeks richten tot de relevante aanbieder.

4. Waarborgen

4.1 Wij verlenen aanbieders de mogelijkheid om hun aanbod in de beste omstandigheden kenbaar te maken op het voordelenplatform. Wij oefenen evenwel geen enkele invloed uit op de inhoud van dit aanbod. Zodoende kunnen wij geen waarborgen verlenen met betrekking tot dit aanbod, onder meer op het vlak van de door de aanbieder opgegeven informatie, de kwaliteit, de geschiktheid en/of de beschikbaarheid van het aanbod. Evenmin kunnen wij de werkelijke toekenning van kortingen, voordelen of besparingen door de aanbieders garanderen.

4.2 Wij doen tevens ons uiterste best om professionele aanbieders voor het voordelenplatform te zoeken. Wij kunnen evenwel geen waarborgen verlenen met betrekking tot hun contracthouding, dienst-na-verkoop en/of solvabiliteit.

5. Aansprakelijkheid

5.1 We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.2. We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

5.3 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en/of bepalingen van dwingend recht, zijn wij hoe dan ook slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming. Wij kunnen niet gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals o.a. schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over een goed of dienst, schade als gevolg van het verlies van een korting, besparing of voordeel, schade als gevolg van het verlies of de beschadiging van gegevens,…

6. Intellectuele eigendom

6.1 Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en onze dienstverlening. De medewerker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze aan te wenden. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en onze dienstverlening.

7. Overige algemene bepalingen

7.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans.

Privacy & Cookie Policy


I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere lidstaatrechtelijke wetgeving inzake gegevensbescherming alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

corporate benefits benelux

Hendrik van Veldekesingel 150/85

3500 Hasselt

België

Tel.: +32 11 - 870 990

E-mail: info@corporatebenefits.be

Webpagina: https://www.corporatebenefits.be

II. Contactgegevens van de Data Protection Officer

Houd er rekening mee dat de Data Protection Officer voor corporate benefits Benelux hier wordt genoemd in verband met het gebruik van het portaal https://bosa.benefitsatwork.be. Voor informatie over de BOSA privacy officer kunt u terecht op de desbetreffende bedrijfswebsite

De Data Protection Officer van de gegevensbeschermer kan bereikt worden via:

TÜV Informationstechnik GmbH

Unternehmensgruppe TÜV NORD

IT Security, Business Security & Privacy

Langemarckstrasse 20

45141 Essen, Germany

Tel. +49 0201 - 8999-461

Fax +49 0201 - 8999-666

e-mail: privacyguard@tuvit.de


III. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken wij enkel persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website en onze content en diensten beschikbaar te stellen. De verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt op regelmatige basis alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop geldt wanneer het op feitelijke gronden niet mogelijk is een voorafgaande toestemming te verkrijgen en de gegevensverwerking op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we voor persoonsgegevensverwerkingen de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 

3. Gegevenswissing en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Een opslag kan ook plaatsvinden wanneer dit door de Europese of nationale wetgever is vastgelegd in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de genoemde regels voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij een verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of vervullen van een overeenkomst.

IV.  Beschikbaar stellen van de website en aanmaken van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke oproeping van onze webpagina verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie

 • Het besturingssysteem van de gebruiker

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en tijdstip van de toegang

 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Bij het genereren van een kortingscode slaan wij gedurende 1 jaar de volgende persoonsgegevens op ter bescherming tegen misbruik (bijv. commerciële doorverkoop):

 • Kortingscode

 • Aanbieding

 • Ondernemingsportaal waarop de kortingscode wordt aangeboden

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Tijdstip van generering (datum & uur)

 • IP-adres van de gebruiker

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logfiles is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om het beschikbaar stellen van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de opslag opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles dient om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens voor het optimaliseren van de website en het waarborgen van de veiligheid van onze informatiesystemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Tot dit doel behoort ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze worden verzameld. Bij de verzameling van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie beëindigd is.

Een gegevensopslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of onherkenbaar gemaakt, waardoor een koppeling van de oproepende klant niet meer mogelijk is.

Logfiles met betrekking tot de generering van kortingscodes worden ter voorkoming van misbruik na een jaar gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en verwijderen

De verzameling van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is essentieel voor de goede werking van de webpagina. Er bestaat bijgevolg geen mogelijkheid om bezwaar te maken voor de gebruiker.

V. Gebruik van cookies

a)    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstgegevens die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker kunnen worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een ondubbelzinnige identificatie van een browser bij een nieuwe oproeping van een website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Enkele elementen van onze webpagina vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling geïdentificeerd kan worden.

Daarbij worden in de cookies de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 • Een ID- die een gebruikersidentificatie mogelijk maakt

Wij gebruiken op onze website bovendien de diensten en cookies van Webtrekk GmbH, om statistische gegevens over het gebruik te verzamelen en het aanbod overeenkomstig te verbeteren. Getallen uit Webtrekk worden gebruikt om de “Top 5 aanbiedingen van collega’s” op een ondernemingsplatform te identificeren. Webtrekk GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van web controlling software.

Bij elke toegang tot het internetaanbod van ons portaal worden voor de web controlling enkele gegevens verzameld en geanalyseerd die door de browser van de gebruiker in het registratieproces worden doorgezonden. De gegevensverzameling vindt plaats door een pixel die in elke pagina is opgenomen. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand)

 • Browsertype/-versie (bijv. Internet Explorer 6.0)

 • Browsertaal (bijv. Duits)

 • Gebruikt besturingssysteem (bijv. Windows XP)

 • Interne resolutie van het browservenster

 • Beeldschermresolutie

 • Javascript-activering

 • Java aan/uit

 • Cookies aan/uit

 • Kleurintensiteit

 • Referrer URL (de voordien bezochte pagina)

 • Ingekort IP-adres voor geografische herkenning

 • Tijdstip van de toegang

 • Kliks

Webtrekk slaat de IP-adressen slechts in verkorte (geanonimiseerde) vorm op en gebruikt ze slechts voor sessieherkenning, voor geolocatie en voor de afweer van cyberaanvallen. Het IP-adres wordt dan onmiddellijk opnieuw gewist, zodat de verzamelde gegevens anoniem zijn.

Met Webtrekk worden de volgende cookies geïnstalleerd:

 • Sessiecookie (voor sessieherkenning, levensduur: een sessie)

Verdere informatie is te vinden op de website van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, http://www.webtrekk.com .


b)    Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

c)    Doel van de gegevensverwerking

Het gebruiken van technisch noodzakelijke cookies heeft tot doel het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Zonder gebruik van cookies kunnen sommige functies van onze webpagina niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling weer wordt herkend. Meer specifiek worden de volgende doeleinden beoogd:

d)    Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar maken en verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar onze pagina doorgezonden. Daardoor heeft u als gebruiker ook de volledige controle op het gebruik van de cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder moment gewist worden. Dit kan ook op geautomatiseerde wijze gebeuren. Wanneer cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen functies van de website mogelijk niet meer volledig worden gebruikt.

VI.           Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze webpagina kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Een aanmelding voor de maandelijkse nieuwsbrief kan gelijktijdig gebeuren met de registratie. Daarnaast kunt u zich te allen tijde op de nieuwsbrief abonneren in de rubriek “Mijn gegevens”. Daarbij worden, bij aanmelding voor de nieuwsbrief tijdens een registratie, gegevens uit het invoerscherm naar ons doorgezonden:

 • Aanhef en titel

 • Voornaam en achternaam

 • Geboortedatum

 • Postcode van de firma

 • E-mailadres van de firma

 • Paswoord

 • Datum en tijdstip van de registratie

 • Distributeur-affiliatie (ondernemingsplatform)

Naast de maandelijkse nieuwsbrief is het ook mogelijk om na een succesvol afgesloten registratie en een succesvolle login een abonnement te nemen op een speciale nieuwsbrief, die met onregelmatige intervallen wordt verstuurd.

Voor de gegevensverwerking wordt in het kader van de aanmelding uw toestemming gevraagd en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen.

Wij versturen nieuwsbrieven met behulp van twee verschillende dienstverleners.

In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens doorgegeven aan The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308. De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruikt.

Voor de verzending van de nieuwsbrieven maken wij aan The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp een gegevenspakket over met de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

 • Aanspreking

 • Achternaam

 • Distributeur-affiliatie (ondernemingsplatform & nieuwsbrieftype)

Bovendien worden de gegevens in het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven doorgegeven aan Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 München. De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruikt.

Voor de verzending van de nieuwsbrieven maken wij aan mapp een gegevenspakket over met de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

 • Aanspreking

 • Achternaam

 • Distributeur-affiliatie (ondernemingsplatform & nieuwsbrieftype)

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

De verzameling van andere persoonsgegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure heeft tot doel een misbruik van diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze worden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt bijgevolg zolang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is.

5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en verwijderen

Het abonnement van de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Hiertoe is in elke nieuwsbrief een link opgenomen in de rubriek “Mijn gegevens” van de medewerker. Via deze link kan de medewerker zich afmelden voor de nieuwsbrief.

In de rubriek “Mijn gegevens” wordt op transparante wijze aangegeven wanneer een maandelijkse nieuwsbrief of een speciale nieuwsbrief is aangevraagd of opgezegd.

 

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze webpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich onder opgave van persoonsgegevens voor ons portaal te registreren. Daarbij worden de gegevens ingevoerd op een invoerscherm en aan ons doorgezonden en opgeslagen. Doorzending van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

 • Aanhef (Verplicht veld)

 • Titel (Optionele)

 • Voornaam en achternaam (Verplicht veld)

 • Geboortedatum (Optionele)

 • Postcode (Optionele)

 • E-mailadres (Verplicht veld)

 • Geboortedatum en nieuwsbrief (Optionel)

 • Datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces is de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens noodzakelijk. Verder slaan wij op:

 • Taalvoorkeur bij platforms met meerdere talen

 • Locatie (webbrowser, als deze door de gebruiker wordt vrijgegeven. De gebruiker kan de locatie ook manueel opgeven.)

 • Datum van de afgesloten registratie

 • Tijdstempel registratiecode

 • Aanmelding voor de maandelijkse e-mailnieuwsbrief met tijdstempel

 • Aanmelding voor de speciale nieuwsbrief met tijdstempel

 • Accepteren van de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming

 • Verbonden ondernemingsplatform

 • Login met tijdstempel

 • App-gebruik iOS/Android ja/nee

 • Aanbiedingen die in het selectieoverzicht worden opgeslagen

 • Genereren van kortingscodes

 • Opslag van coupons

 • Inhoud contactformulieren

 • Inhoud callback-formulier

 • Gebruikersevaluaties van aanbiedingen met tijdstempel

iOS en Android App

 • Toegang tot locatie (automatische herkenning van de locatie / nieuw – verzending van pushbericht, wanneer een filiaal uit het selectieoverzicht nabijgelegen is).

 • Toegang tot camera (QR-code scannen)

 • Pushberichten ontvangen – nieuwe aanbiedingen ja/neen

 • Pushberichten ontvangen – aflopende aanbiedingen ja/neen

 • Pushberichten ontvangen – filiaal uit het selectieoverzicht nabijgelegen ja/neen

Voor zover dit voor uw portaal is vrijgemaakt, bestaat de mogelijkheid voor de gebruiker om kleine advertenties in te voegen. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden vermeld:

 • Aanhef en titel

 • Voornaam en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adres

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van facultatieve gegevens is artikel 6, lid 1, punt a) AVG, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 punt b) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De registratie van een gebruiker is vereist voor het beschikbaar houden van bepaalde content en diensten op onze website. Door de registratie heeft de gebruiker toegang tot ons platform met aanbiedingen voor medewerkers. Hierbij gaat het om een pure beschrijving van kortingsaanbiedingen. Indien een medewerker deze aanbiedingen aanneemt, wordt hij onmiddellijk en anoniem naar de geselecteerde aanbieder en bijgevolg ook naar diens verantwoordelijkheidsterrein doorverwezen. De door de derde ondernemingen verzamelde gegevens die voor de desbetreffende contractuitvoering ten aanzien van de medewerkers noodzakelijk zijn, worden door de derde ondernemingen en hun contractpartners verwerkt. Pas bij de daadwerkelijke aankoop van een product deelt de medewerker de voor de aankoop noodzakelijke persoonsgegevens mee en gaat hij aldus de rechtshandeling met de aanbieder aan. Ook op dat moment worden door ons geen gegevens doorgegeven en kan de aanbieder niet concluderen tot welke onderneming de medewerker behoort. Over zijn activiteiten en aankopen worden geen persoonsgegevens door onze onderneming verwerkt. De verzameling van persoonsgegevens bij de registratie dient voor gebruikersidentificatie en aanspreking, supportaanvragen, wettige bewijzen, marketing en doelgroepenanalyses en de aankondiging van geselecteerde aanbiedingen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze worden verzameld. Dit geldt voor de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, wanneer de registratie op onze webpagina wordt opgeheven of gewijzigd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en verwijderen

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie opgedaan te maken. De over u verzamelde gegevens kunt u op elk moment laten wijzigen. U kunt uw toegangsaccount te allen tijde verwijderen in de rubriek “Mijn gegevens” via de link “Toegang wissen” en in dezelfde rubriek een wijziging van gegevens aanbrengen.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze webpagina is een contactformulier voorhanden dat gebruikt kan worden om langs elektronische weg contact op te nemen. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgezonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Aanhef

 • Voornaam en achternaam

 • Uw e-mailadres

 • Onderwerp

 • en inhoud van het bericht

 • Browserversie

 • Besturingssysteem

Op het tijdstip van de verzending van het bericht worden nog de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en uur van de verzending van de e-mail

Een alternatief is een contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval worden de via e-mail doorgezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Voor zover de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die via verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende grondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm is voor ons enkel van belang voor de verwerking van de contactopname. In het geval van een contactopname per e-mail speelt ook het vereiste gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens mee.

De overige persoonsgegevens die tijdens de verzending worden verwerkt hebben tot doel een misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatiesystemen te verzekeren.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze worden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verstuurd, is dit het geval wanneer de conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd op het moment dat men uit de omstandigheden kan opmaken dat de desbetreffende zaak definitief is afgerond. 

5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en verwijderen

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

IX. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij maken gebruik van een extern systeem van http://salesforce.com Germany GmbH (statutaire zetel: München, Beierse arrondissementsrechtbank München HRB, 158525, bedrijfsadres: Erika-Mann-Strasse 31-37 80636 München Duitsland, directeuren: Joachim Wettermark, José Luiz Moura Neto) voor het verwerken van serviceverzoeken die per e-mail of via de formulieren van het serviceportaal zijn ingediend.

De gegevens worden uitsluitend in de EU opgeslagen. Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met Salesforce, alsook een aanvullend standaardcontract van de EU. Neem ook nota van de gegevensbeschermingsinformatie van Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Wij slaan onze portaalgegevens op bij onze technische dienstverlener mpex GmbH (hosting), Werner-Voß-Damm 62, 12101 Berlijn.

Verder vindt binnen het concern een doorgifte van gegevens plaats aan corporate benefits IT solutions, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlijn (voorheen corporate benefits ventures GmbH) voor de levering van onze diensten.

X. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging eisen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke eisen om op de hoogte te worden gebracht van de volgende informatie:

(1)  de doeleinden die met de verwerking van de persoonsgegevens worden nagestreefd;

(2)  de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)  de ontvangers en de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld of nog worden meegedeeld;  

(4)  de geplande opslagduur van uw persoonsgegevens of, indien hierover geen concrete informatie kan worden gegeven, criteria voor het vastleggen van de opslagduur;

(5)  het bestaan van een recht op rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op de beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6)  het bestaan van een recht tot indiening van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;

(7)  alle beschikbare informatie over de oorsprong van gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8)  het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.  

U heeft het recht informatie te ontvangen over de vraag of uw persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgezonden. In dit verband kunt u eisen om over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de doorgifte te worden geïnformeerd.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie en/of vervollediging ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

(1)  Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)  de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3)  de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen; of

(4)  indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mogen deze gegevens met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking onder de bovengenoemde voorwaarden is verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a)    Verplichting tot gegevenswissing

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat uw persoonsgegevens onverwijld gewist worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1)  Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(2)  U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG berustte, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(3)  U maakt bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.

(4)  Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(5)  Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van de lidstaten neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6)  Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

b)    Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te brengen dat u, als betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c)    Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing bestaat niet voor zover verwerking nodig is

(1)  voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2)  voor het nakomen van een in het Unierecht of het recht van de lidstaten neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3)  om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;

(4)  met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

(5)   voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingeroepen, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van de rectificatie of gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke om over deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

6. Recht op overdracht van persoonsgegevens

 U heeft het recht uw persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, indien:

(1)  De verwerking berust op een toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG

(2)  De verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet in het gedrang komen.

Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege redenen, die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt e) of f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.  

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.  

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, heeft u de mogelijkheid uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht om een verklaring van toestemming uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U heeft het recht uw verklaring van toestemming uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

(1)  noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

(2)  is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen of

(3)  berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd worden op de in artikel 9, lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, behoudens wanneer artikel 9, lid 2, punt a) of g) van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10.  Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.
last updated: 01.2022

Je hebt niet toegestemd met de opslag van jouw gegevens.

Je hebt toegestemd met de opslag van jouw gegevens.